Obchodní podmínky Hotel Děvín*** / Pension Svoboda

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY                                                                                           

 

HOTEL DĚVÍN*** / PENSION SVOBODA (spol. K2 Mountain s.r.o., IČ 29414644)

- Ubytovací řád

(platnost od poslední aktualizace 01/2024)

 

1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o přijímání hostů uzavřené mezi společnosti K2 Mountain s.r.o. na jedné straně a třetími osobami (hosty) na straně druhé a na veškeré služby poskytované společností K2 Mountain s.r. o. v Hotelu Děvín*** nebo Pensionu Svoboda, Pec pod Sněžkou.

 

 2. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 Ubytování hostů v hotelu Děvín nebo Pensionu Svoboda se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících a těchto podmínek v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Děvín nebo Pension Svoboda (dále jen „ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host") se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva").

 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

 

 3. Uzavření smlouvy, rezervace

K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemného potvrzení rezervace ubytovatele anebo vyplněním registrační karty hosta a je pro obě strany závazná. Užívání hotelového pokoje pro jiný účel než ubytování je výslovně zakázáno.

 

 4. Zrušení rezervace, odstoupení smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Host je oprávněn zrušit rezervaci písemnou formou zdarma 30 dní před příjezdem, později se uplatňují danné storno podmínky.  Nedostaví-li se host k čerpání ubytování bez včasného zrušení rezervace je ubytovatel oprávněn účtovat plnou cenu za objednaný pobyt, případně po odečtení úspory nákladů. Na rezervace v rámci kontingentní smlouvy nebo na skupinové rezervace více než pěti pokojů se vztahují stornovací lhůty a další ujednání sjednané v těchto smlouvách.
 • Pokud ubytovatel z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené v potvrzené objednávce ubytování, je povinnen hostovy vrátit celou či poměrnou částku za pobyt.

Ubytovatel je povinný:

 • Zajistit/nabídnout služby, uvedené v potvrzené objednávce, za potvrzenou cenu, na dobu v ní uvedenou. 

      

5. Úhrada ceny za ubytování předem

Cenu za všechny rezervované ubytovací služby hradí host částečně předem dle platných podmínek, nejpozději však při příjezdu do hotelu.

V ceně je zahrnuta dodávka tepla, vody, elektrické energie, vodné, stočné, osvětlení společných prostor, údržba a správa.

 

6. Daně/poplatky/odvody

Platné ceny zahrnují veškeré zákonné daně, v ceně není zahrnut poplatek městu, 25,-Kč na dospělou osobu (nad 18 let) a den. 

 

7. Platební prostředky

Platnými platebními prostředky jsou hotovost v českých korunách případně v eurech, karty EC, MasterCard, Visa, Diners Club Card.

 

8. Možnost užívání rezervovaných pokojů

 Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 15:00 hodin v den příjezdu a do 10:00 hod. v den odjezdu. Pokud host nevyklidí a nepředá pokoj hotelu, ubytovatel má právo na základě opožděného uvolnění pokoje účtovat příplatek. Žádný smluvní nárok hosta na pokračování v ubytování se tím nezakládá. Je na hostovi prokázat, že hotelu nevznikla žádná nebo podstatně menší škoda. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval.

               

9. Příjezd do hotelu

 • Po příjezdu do hotelu předloží host svůj občanský průkaz či cestovní pas. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host svým podpisem na registrační kartě. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je ubytovatel oprávněn hosta neubytovat.
 • Při nástupu k ubytování host uhradí celkovou částku za pobyt.
 •  Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele.
 • Ubytovaný – host požadavkem na ubytování, nejpozději však uzavřením smlouvy uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 • Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytování dospělé osoby.
 • Pokud bude ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek, má ubytovatel právo zabránit jí vstupu do hotelu.

 

10. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu určené pro pobyt hostům a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu k ubytování obdrží host klíč a je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození tohoto klíče, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování. Při ztrátě klíče je host povinen tuto ztrátu nahlásit recepčnímu. Za ztrátu klíče je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 500,- Kč.
 • Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude se řídit ubytovacím řádem - všeobecnými obchodními podmínkami hotelu. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od sjednané smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
 • Hotel/recepce zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice, vzniklé výlohy si hradí host sám

 

11. Povinnosti hosta

Host je povinen:

 • Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky).
 • Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování.
 • Chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y).
 • V době od 22:00 do 07:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
 • Při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, uzavřít okna a uzamknout pokoj.
 • Při check-outu odevzdat recepčnímu klíče zpět.

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).
 • Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
 • Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.
 • Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
 • Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být ohlášené recepčnímu a jsou možné pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou hostu k dispozici pouze veřejné hotelové prostory.
 • Uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání.
 • Umožnit přístup do pokoje personálu hotelu za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis, atd.).

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • Nosit zbraň, střelivo a výbušniny či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • Kouřit.
 • Používat otevřený oheň.
 • Používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku).
 • Z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.
 • Host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.
 • Na úseku ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby.

 

12. Bezpečnost a odpovědnost ze strany hosta za způsobenou škodu

 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem.
 • Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen tuto škodu ubytovateli uhradit před svým odjezdem z hotelu.

13. Řešení případných sporů

 • Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytování služeb ze strany společnosti, včetně souvisejících služeb společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu společnosti bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem.
 • V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto uvádíme možnost spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení sporu subjektem mimosoudního řešení sporů, kterým je:   
 • Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

14. Odpovědnost ze strany hotelu Děvín*** / Pensionu Svoboda

 • Odpovědnost ubytovatele se vztahuje pouze na škody, které prokazatelně ubytovatel způsobí. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.
 •  Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Nárok zaniká, jestliže host okamžitě poté, co se o ztrátě, zničení nebo poškození přivezené věci dozví, tuto skutečnost zástupcům ubytovacího zařízení neoznámí. Na neomezené ručení se vztahují zákonné předpisy.
 • Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ubytovatel dále odpovídá za ostatní škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením svých povinností a toto se stejnou měrou vztahuje i na jeho zákonné zástupce, zaměstnance nebo jim pověřené osoby. Nároky na náhradu škod nad tento rámec jsou vyloučeny.
 • Jakýkoli majetek zapomenutý v hotelu hostem mu bude zaslán pouze k jeho žádosti, a to na náklady a riziko hosta. Ubytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 1 měsíce a poté si hotel vyhrazuje právo tyto předměty zničit.
 • Ukáže-li se, že služby Hotelu Děvín*** / Pensionu Svoboda vykazují vady a nedostatky, podnikne hotel poté, co se o nich dozví, nebo v reakci na neprodlenou reklamaci/ stížnost ze strany hostů, kroky k jejich odstranění. Host je povinen vyvinout přiměřenou součinnost s cílem vadu odstranit a minimalizovat tak potenciální škody. Dále je host povinen předcházet škodám a upozornit včas ubytovatele na možnost vzniku škody mimořádného významu.
 • Pokud host parkuje své vozidlo u hotelu  / pensionu na vyhrazených místech, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se místech parkování, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými hosty nebo jinými třetími osobami.

 

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Ubytovatel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.). 
 • V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie..

 

15. Bezplatný Wifi internet

 • Hotel nabízí hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Při užívání sítě WIFI je každý uživatel povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.
 •  Heslo k wi-fi síti host obdrží na recepci. Je zakázáno stahování hudby, filmů, her, torrentů, porno a warez materiálu, zasílání nevyžádané pošty, nelegální chování a nabídky, kompromitování ostatních uživatelů sítě!!!
 • V případě, že se Uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorách hotelu nelze žádným způsobem nárokovat. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné zarušení frekvenčního pásma. Jakékoli výpadky či přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit a nemůže být ani předmětem případným slev z ubytování či jiných služeb.

 

15. Donášení jídla a nápojů

 •  Donášení a požívání vlastních pokrmů a nápojů v prostorách restaurace hotelu Děvín je zakázáno
 • Snídaně je povolena jen v prostorách k tomu určených.
 • Odnášení snídaně z výše uvedených prostor i po částech je zakázáno, v případě nedodržení uvedeného, bude účtována navíc částka 300,- Kč
 • Na pokojích je příprava pokrmů zakázána

16. Zákaz kouření v ubytovací části hotelu, části restaurace a salonků

Kouření je zakázáno ve všech společných prostorách hotelu a na všech hotelových pokojích.

V případě porušení zákazů má hotel právo požadovat od hosta náhradu škody ve výši 1.000,-Kč za speciální úklidové práce a případně za ušlý zisk pro nemožnost pronájmu pokoje. Tato částka může být zvýšena, pokud  ubytovatel prokáže vyšší škodu.

 

17. Domácí zvířata

 • Domácí zvířata jsou dovolena jen se souhlasem 
 • Host má povinnost předem oznámit svůj úmysl, přivést si domácí zvíře
 • Jestliže Hotel Děvín*** / Pension Svoboda pro pobyt domácího zvířete udělí souhlas, stane se tak za podmínky, že bude zvíře pod neustálým dohledem hosta, že netrpí žádnou nemocí a pro hotelové hosty ani pro personál hotelu nepředstavuje žádné jiné nebezpečí. Domácí zvíře se nesmí volné po hotelu / pensionu pohybovat.
 • Vodění domácího zvířete na snídani či večeři není dovoleno.
 • Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem
 • Za domácí zvíře se účtuje poplatek 200,- Kč za noc
 • Výjimku tvoří slepečtí a signální psi pro neslyšící a podobní asistenční psi. Ti mají bezplatný vstup do hotelu povolen kdykoliv

 

18. Zásady ochrany osobních údajů

 • Ubytovatel se snaží, aby jeho webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že budou použity údaje návštěvníků k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení služeb ubytovatele poptávce. Může se stát, že pro tyto účely ubytovatel poskytne informace, kterými návštěvníky nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online smluvním partnerům ubytovatel (např. třetím poskytovatelům služeb).  Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.
 • Přihlášením k odběru obchodních sdělení návštěvník výslovně souhlasí - po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat - s příjímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o návštěvnících je ubytovatel oprávněn zpracovat jméno a e-mailovou adresu. 
 • Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu info@hoteldevin.cz

 

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu.
 

19.Závěrečná ujednání

Změny a doplňky smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany hosta jsou neúčinné. Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek-ubytovacího řádu, přičemž tato změna je pro všechny strany účinná ode dne jejich vyvěšení v hotelu a na webových stránkách hotelu.